Ur cunt

>ur cunt
>post what you're listening to

youtube.com/watch?v=vz3Wsl7Z1O0

Other urls found in this thread:

youtube.com/watch?v=6Ki2R9OieiY
youtube.com/watch?v=A7OtxNMHaxc
youtube.com/watch?v=JxPj3GAYYZ0
youtube.com/watch?v=0NhqN0KcWAE
youtube.com/watch?v=LI36UGe_JSw
youtube.com/watch?v=0HbnqjGirFg
youtube.com/watch?v=314c-_7lX5s
youtube.com/watch?v=bNgUyJTuA0E
youtube.com/watch?v=fIeCx6eZjJk
youtube.com/watch?v=iNfNi6FbFBA
youtu.be/02fRdleMSaA
youtube.com/watch?v=k9_WMHWjz_4
youtube.com/watch?v=26DpYIISjTE
youtube.com/watch?v=UYS1QMorSxg
youtube.com/watch?v=OFxpEFb7TtE
youtu.be/Xyyyv3Btk1k
youtube.com/watch?v=YoxJlEEq2UU
youtube.com/watch?v=2Y6Nne8RvaA
youtube.com/watch?v=Q6omsDyFNlk
youtu.be/_RFkNeI-pJ8
youtube.com/watch?v=G7PdgvqFvaU
youtube.com/watch?v=5u9rswkTfOs
youtube.com/watch?v=CTsB-llTzyc
youtu.be/mSTPBrXDCqQ
youtube.com/watch?v=i5QL1S4KrMo
youtube.com/watch?v=ZWmFQ5mDPSU
youtube.com/watch?v=9zwgGOMInwc
youtube.com/watch?v=jd2nCXS07Ps
youtube.com/watch?v=5M1N3fhyu_k
soundcloud.com/krucyator/autokrator-against-flesh-and-blood
youtube.com/watch?v=phzNPCfYpzQ
youtube.com/watch?v=KIDq7vDXpE0
youtu.be/fVD7Z9EHfGY
youtube.com/watch?v=Jj5So6Hzf4Y
youtube.com/watch?v=heh_qxSPd5c
youtu.be/yPMwwTD7tis
twitter.com/SFWRedditVideos

youtube.com/watch?v=6Ki2R9OieiY
youtube.com/watch?v=A7OtxNMHaxc

youtube.com/watch?v=JxPj3GAYYZ0

youtube.com/watch?v=0NhqN0KcWAE

youtube.com/watch?v=LI36UGe_JSw

youtube.com/watch?v=0HbnqjGirFg
great game

youtube.com/watch?v=314c-_7lX5s

youtube.com/watch?v=bNgUyJTuA0E
:(

Based

youtube.com/watch?v=fIeCx6eZjJk

youtube.com/watch?v=iNfNi6FbFBA

I feel powerful I feel like tomorrow gonna be a productive day youtu.be/02fRdleMSaA

youtube.com/watch?v=k9_WMHWjz_4

youtube.com/watch?v=26DpYIISjTE

youtube.com/watch?v=UYS1QMorSxg

youtube.com/watch?v=OFxpEFb7TtE

youtu.be/Xyyyv3Btk1k
>And when you want to live
>How'd you start?
>Where'd you go?
>Who do you need to know?

I was unconsciously humming the tune from this

youtube.com/watch?v=YoxJlEEq2UU

youtube.com/watch?v=2Y6Nne8RvaA

just for the clip, pretending the girl is me

youtube.com/watch?v=Q6omsDyFNlk

>she will never sit on your face

...

youtu.be/_RFkNeI-pJ8

youtube.com/watch?v=G7PdgvqFvaU
The movie was typical Marvel cookie cutter shite but this song is amazing

damn this really owns

I'm watching the series finale of the leftovers and this was the song that was playing when I saw this thread.
youtube.com/watch?v=5u9rswkTfOs

youtube.com/watch?v=CTsB-llTzyc

youtu.be/mSTPBrXDCqQ
O feel ashamed of hating all russian music back in my teens

I̸̞̦ͬͣͧf̣̜̏̈̇̂̎͡ ̭̤͉̭ͧͅy͇̞̰̬̣͜o̜̰͍̗͇̹͆̒ͦ̀̀ͅu͈̿͡ ̭̮̿̊̀l̙̙͎͍͓̠i͚̟͙̰̻̰͒k̥̰̼̈́̀̌ͭ̀e̝͑̓̓̚̚͢d̖̗̘̟͈̺̫̒̑͒̏ͫ̉̀ ̜ṫ̵̌̊ͩ͗ͅh̩̹̃̋ͮ̌ā̷̜̘̜̖͕t̟͘,̢̝͓̬̗͚͚͂ ̶̻͉̫̫̫̘́͐̀ͯͩ͂ͦt͇̹̞̹ͅr͇̱͈̖͂͒ͣ͋̎y̻̦̭̟̯̹ ͖̜̣͙̿̆̂̋̄͑́͜s̼̹̥̐ͭa̹̜͑̾͆ḿ͉̯̻̻̩͒p̣̈l̛̩͗ͮ̏ͦĩ̴̱͕͖̫͈̻̭̇͒̏̽͐̓n̢̗͔̬̟̟͍g̘̮͍͚͉͛͐̋͊ ͙̰̥͊̆ͫ͌̎ͨ͒s̸̳̞̜͕o̜̜̫̝̫̤͚̍͠m̟͈͚̜ͩ͗̆̈́̌͐̊ȩ̉̔͐ ̱̹͕͚͖͉̥̽ő̗̺̈́f̶̩̺͖̪ ̬̞̞͓̤̭ͭ͠ͅt̜̳̰͓̣̑̄̾hͬͬ͆̓ͣ̈́e̤̼͇̘̘͂ͅs̗̦͍̫ͤ͑̐͟e̛͛̈͒̿ͫ

youtube.com/watch?v=i5QL1S4KrMo

youtube.com/watch?v=ZWmFQ5mDPSU

youtube.com/watch?v=9zwgGOMInwc

youtube.com/watch?v=jd2nCXS07Ps

youtube.com/watch?v=5M1N3fhyu_k

soundcloud.com/krucyator/autokrator-against-flesh-and-blood

Breddy gud

youtube.com/watch?v=phzNPCfYpzQ

Yeah. Check out their first two albums. Good stuff.

youtube.com/watch?v=KIDq7vDXpE0

youtu.be/fVD7Z9EHfGY

>M8L8TH

I forgot about this band...

I always cum at the 38th second

youtube.com/watch?v=Jj5So6Hzf4Y

youtube.com/watch?v=heh_qxSPd5c

youtu.be/yPMwwTD7tis

I think I won the internet and hundreds of oil.