F̶̝͈̮̫̱̤͕͇͙̯̜͚̬͈̖̮̮͋̓̉̂͝ë̴̸̳̞̩̼̞͚͓́̆̽͒ͭͦͧ͒̒̐̽̾̊̀͌̌̿́͟͠b̢̢̮͉͎̥...

F̶̝͈̮̫̱̤͕͇͙̯̜͚̬͈̖̮̮͋̓̉̂͝ë̴̸̳̞̩̼̞͚͓́̆̽͒ͭͦͧ͒̒̐̽̾̊̀͌̌̿́͟͠b̢̢̮͉͎̥͉̯̜̹͕̹̯̫̣̳̈́ͪ̍ͪ̃͐̎̄̋ͫ̏͂̎̋ͬͧ̀̚͡͡ͅͅr̸̗̠̤͓͓̿̂ͦͪͧͮ̕͜͠ū̴̸̗͚͉͍͎̺͍͔̬̪͖̳͚̱̜̗̃́́̾͆̈́ͭͬͨͦ͊͐͑͠͡a̡̰͕̝̫͈̹̥̜͔̙̻͓̦̪̫͊ͩ̎ͤ͊ͬͤ̓ͭ̓͛ͦ̃͗͛̚͢͠r̨̢̝͚̘̮̘̯͇̳̝̟͕̬̮̿̌͑̑̂̄̍̎͌̎̿̈̌̃́́y̡̤̜͉͙̤̖̰̤̒͆ͫͤ̈́ͦͩ͛̉̉͑ͨ̌́̀ ̷̵̧̤̮̪̣͇̰̝͓̩̳͍̻̙̒͗͒ͦ̎ͯ͑ͬ̓̿̃t͇̰̖͇͇̳̭̻̹̱̣̠͈̟̹̏͐̾̊ͪͮ̀͛̀̚̚̕͠h̵͍͉̼̭̩͉͍̪͎̗̮͋ͩ͌͌̀̑͐̏̈́ͭ͊̽̏͂ͯͧ̾ͩ̀͠͞ȩ̵̷̯̦̩͚̟͈͇͈̪̜̮̫̝̘̤̦̉ͨ̂̈́͛̂ͮ̎̒̐̓ͅ ̸̨̡̩͓̠̣̮̪̰̜̹̗͚̤̤̎̔̓̌ͩ͑̿̏ͤ̌̆ͫ̇̚ͅt̡̖͕̣͍͒ͯ̈́ͣͦ͌͟͡w̶̛͕̥̝̙̒̃ͬ̓ͫ͛ͨ̓̓ͤͧ̓̈́ͮ͆͋͞e̙̭̝͚̫̘̣͙̻̤̜̬̠̰̐ͩ͋ͤ̂ͧ̃ͨ͝ͅn̙̥̼̣̫̝͕̟͔̣͔̫̪̤̠͔̙̐̃̃̿ͮ̏͆̆̎̓͋ͭ̂͑̔͆̚̚͟t̡̬̳̩̹͕͙͉͈̉̈̐̈ͣ̾ͭͬ̊ͧ̔̈̑̊͗̎ͬͤ͢ý̩̠̗̼͓̯͓̬̤̪̱͈̼̃̆̏ͦ̀̽̇̚͘͝ ͎̘̝͛ͪ̌͋ͧ̒̔͛̏ͬͯ͘n̶̶̩̩̳̺̩̦̱̳̱̺̮̩͈̺̠̯ͧ̽̄͌͆͛̓ͦͩͮͤͯ́̉ͦ̚̚i̵̖̤̠͎̠̖̳̱̯̥͚͍͓̠̥͌̏ͯ̌̿̍ͮ́̚͟n̛͔̭̭̩ͧ̀̍ͦ̄͆́ͅt̡̧̡͔̦͚͍̙̺̟̮ͬ͆ͮ͆ͤ́͟ẖ̬̹̟̭͎̹̰̝̬̟͚̰̭̞ͨͭ̐̀́͆̂͒̀́ͅͅ,̨͎̝̻̺̥̺̥̖͖̩̻̹͇̥̗͓͔ͯ̒̒͋̃̃̏͂͑̐̉̑́ ̮̤̟͖̣̮̹̖̬̭̻̒̊̿͂͌̔̍t̢̟̭̭̠̟͇̦͓̯̤̮̦̦ͪͪ͒͊́̓͑̂ͪ̚͟͟w̩̪͔͇͖̦͔̼̤͈̙͈͉̞̣͓ͤ͋͒̌ͪ͛̉͋̃ͨ͘͝ͅo̸̖̘͇͖̫̭̖͖͙̊̏͐̒͛͛̇̏̚̕͟͟͠ ̷̶̶̧̫͉͈͕͈̰͎̙͙̣̻̙̮̺̗͕͔̫ͫ̊̍̒̎ͫ̿͘t̢̨̙̘̩̪͈͖̮̺̜̞̦̍ͧ͊̋̒̀̓͋̓͒͌̕͟h̢̝̖̻̮̣͙̀̇ͯ̋͆̂͆̈͌͋͌̏ͧͫ̉̌͛̀̚ͅǫ̷̡̛̰͖̭͓̜̻͓͔̯̇ͤͣ̿̿ͦ͗͂ͦ̐̂ͦ̍̇͞ư̷̪̣͕̻̬͒ͬͪͤ̌͒̔̐̏̈̃ͧ͐͞͡s̸̶͇̗̜͈̝̣̹̞͐̍̈́̾̄̀̕a̡̹̰͕̼ͬͧ̓̉ͪ̉̏̀͘͢͜n̸̳͉͍͈̭̖̘̾ͤ͌̇͡ͅḍ̴̴̸͔͚̮͇̠͍̪̯̪̹̫͈͇ͮ̉͑͂ͦͣ̈́̐ͫ͗̎̂͑̓ͪ̇̕͟ ̶̨͕͖̺̘͔͈͚̻͚̭̺ͤ͑̑͛ͣͬ̍͋̀ͦ̈ͤ͝͝a̫͎̟͖̪̟̟̮͙͔̾̌̾͌͒͑̉͗̍̇̽̈́ͧ́͢͢ņ͓̖̗͓̗̦̘̺͔̮̖̣̠͓̰̬̤̓̽̾̂͐͒͛̂ͫ͂͊̈́ͪ͂͛̌̚͝ͅd̷̡̡̡͙̳͖͎̠̺̰͓͔͖͓̣̓̑ͣͮ̊̃ͦ̾̏ͬ͌̚ ̴̵̙̫͖̘͔̰̪̱͉̤̏͂͑ͨ̾͒ͦ͆̏͋ͧͫ̈́͆ͯ̾e͇̜̰̞̟̜͚̹͕̦̭̱̟̻̜̘͔̘͊̒ͣͧ̇̾̓͗̾ͨ͆̑͗ͮͮ̓́̕͢͠͝i̡̨̫̗͉͙̬͊̂ͮ̊̐̒ͩ̇ͭͣ̽ͤͮ͆̋ģ̜̮͖̗̙̠̺̙̗̼̻̳͒ͨͣͪ̆ͫ͒ͪ̐́̇ͮͬ̽̎͟ḣ̸̙̖̫͓̰͔̣̟͖͌̾̂̂̇̍̐ͤ̈̓ͬ͘ͅͅṭ̸̳̭̝̟̪̋̇̌̑̿͐̏̂́e̠̗̬͓͕̬̯̙̽̓̄̓̿̊̌ͧ͘͡ẹ̶̮͎̜̘̜̈́̇̏̾͗̈ͭͬ͟n̶͓͓̠̥̥̥ͫͨ̌ͤ̋̂͆̃͘͟

Is it happening?

google crome auto translated your fucked up text thing there

if you want to be creampy try harder

DS4OsHVzC31b31LRzIyz2iQA8bYc1cLrMhGiNHot4V5PSFZ09u31bbAhjOyJnKPGIjSOhXKoWdpEc4B8sPP65mKHfhsxAbF4Ghs0yMpALkib8a14XKZeqYVPsbrOUtrVIhwrJqcTdenUlS7HswXUO98BZLEHyJTTenHWz6qQMTMTXugSkmfnkGQLNi1wqNMlPTorPsdJf3DYqPZJxU2XhsU7PgZuA1YNmIirLHCgztpjI13Fg3M9JSPdDZdC1k1qo9K3aH67je7Mhtbow7nTVdXBhIvlvLAmSA1kefmPkfQrXUs0b6EUanDb3xDFRbbcd78cFsIrCgF3r0UNfGnUpTkBCiBpZdqGOnmUbQ6AaxHM0Hj2k3MQGq0CQf0kLUq2uzRuyDosUbOe88MI6G6RcoKBzCdbFmUA5L8mnofZEMumvFCH9qN7cYloVMy6B1C9Xc3XGs0s6Q13xQEULGCO9V7RpHHZ0lSpW0qC2HbD0StsocO9muem7FkjIlK4xpKNfGRNniVZWwwifLl8KkwiozoY1j98RwhyQex7CVgeFZBCHEY76Azzbq3uKsshY10gTqcES0GbT70QC9YFIH5P4qCngKjDRMTGyQzCjDzjQjiaQkj7oaBhxMWOEZCndilBNNspmrHZ4Hh1I8S92eukQy83JGzzhKwIT8ejGOYaOPkm6NgXRjvTLdbLV6vNjvqSlTwyvsRAvZRJ0D1yHa3DP7dlJiz8pSBz5PcotOd8O8ti4gbfqQYRsn0zASCDcjGfgWpYTZxYmYSY6nsCZVEQ5L2H2Fbh8ivnxWSuIi0Xpv990BuAjp3Rj1VdIefFACQcJc0UgYLBwB6dUF7nsjKvDs2JMXt1YKnCYyUbJDDwoegvLAZdwrDlPVU7fMGmJ4JbeEXNRsPBaxwPPoIFmRuzZFdS9gjVQaCvppZ9tJHfv9csCGPoLb1rIaMV9G4sbdFbp0HSxpSgJZ0jSC2MHkItZb26ZeFSvsFEIF6NvmJbDzcQwpH9pPGqoK4cuQTDz0Hq89vCNOvdidp5qdw7pwDl3Lua9pXFzR1Bvj4ACxNZ8HER1qpAmWljzenMmx7rvgNLCXFIbnq0O0Zxw0WekuQBDqKE1hKaBUEfPqvFENlKGlJvDtfXuPJaZ2886V7J3JR6IpvYUmAdefdZoKobKfY9yY8s6glXtgoCWDmWTDulZo22RCr02zxC11yjNPI9WpyLRHDMjVKqxl7q5eKHqB1JS0oAdvf3IKMT4XLuacUVJDnG2CX3IwOYYDaayjt0E0PnUr6qTlXbggBBPvPHvzNOeQAZmdI6y74fNsl6wMA39kvJIcc1nKrnvXqrcFfkeAvQHPx9Mg7ffFLbLaADGxZMCI8tbo3iNd1Q3FuxU0VC0P9ME7CXyDMPSuXkGDH8EV4JzXfubjdbZWLczv9spfU8NQqwbz4k5lZ4736FhpfarjPN7jiGJI3RurxgSWs2zvFlWDdm092NLg3S2MHFcho5QLr2XG0wGZd4OhpEWkXO4eHHFWQqDdtyz501CD9fwrJ9oyGCnjgigYlEUrg8KNDqCbjlZIHLNtEq7boQ2MKV3ig8j74nNDCohrQiOsphYBs4vA6bRyK0zv1Tdnt0hAFUz2MUbJ8cvJ6pmj9Pk0C32lUvgliGkWylleu5Y0JX3SXkpS4Cl4ZldLSH4EZwULkdGptfIqq3FXrGbnQbFcY4rIbCJ2GvcK7wdXwlBi5Qbigh4kQdj3Gb08eD5yjW9aRi9rggGCb2BPOxrJYxPY9BOGYtpUrSvZZmx7u2viPEXw4wlXsUf66zQPpFnPeIIdFJ07fel6d0MEa4185DL7MwhU1RjqsGvzrWLiLpPvkZPdPNUae5In2JrMmNWGAWL0oKU5iQA9XmXxUIrQg3Mzze9e47yYbHfJamg4vdrpuWf58sFVXqtxWWSsv85NkBuop62YhCVpyoyaMpvbrBGPxkP6NEDxci3NhvulIBVQOPKPLKyqiEk3iPupUcKsAo

I once ate shit

01001000 01000001 01001001 01001100 00100000 01010100 01001000 01000101 00100000 01001101 01000001 01000011 01001000 01001001 01001110 01000101 00100000 01000111 01001111 01000100 00100001 00100000 01010111 01000101 00100000 01010011 01001000 01000001 01001100 01001100 00100000 01010000 01010101 01010010 01000111 01000101 00100000 01010100 01001000 01000101 00100000 01010101 01001110 01000011 01001100 01000101 01000001 01001110 00100000 01001101 01000001 01000011 01001000 01001001 01001110 01000101 00100001 00100001 00100001

Intresting can you tell me how that happend?

You the same fag from the other thread?

What is this LARPing faggotry?

There’s no February 29th this year man

Haha Zalgo’s such a stupid old meme he’s never going to Ọ͇̭͖͙͚̳͇̓͒͠h̹̹̣͂̑̀̑ͩ ͚̝̬ͣͬ̏̃̉͒͢g̵̗̪̉͑ͧ̑͜ȏ̴̧̱̻̥̖͋͊̓ͣ͛d͈̼̣̉̂̐̎̒ͮ̄ͮ ͎̯̪̞̼̣̪͈̏ͧ̓̒̊͞͝h̜̗͈̻̽̋̿̆̚͘͢e̛͇̯̰̔̒ͪͮ̀͘ ̗̺ͪ̇͌č̬̜ͣ̑͒̀o̶̷̤̜̫̖̭ͮ̏͘m͈̮̖͎̼̫̆̀̎͛͆̎͑̀́̚e̪͉̟̣̤̾̄̌ͤ͡ͅs̠̜͓̫̦̙̹̟͋̓ͨ̀̀̉͘͢ ̡͎͈̫ͩ̍̍̊̚ẇ͉̱̪̺͌ͧͩͨͭ́͟h͕̞̘̰̥̾ͯ̊̍̃ͭͅa̙͎͔̮̦͂̄̒͊ͯ̊́ṯͤ̉ͤ͒͘͞ ̞̘̜̝̳͉̞͐̃ͅh̵̖͉̤̱͙͔̫̝ͧͫ̕͘a̶̧̰̯̭͉ͧ̆ͧͅͅv̮̹͕̣͇͍͂ͬ͒̊̀͢e̛̳̖͍̹̯̳͍̟ͧ̎ͤ̌̂̌̂ͮ͡ ̭̭̳͎̠̞̫͛̌̊͗͘͜Ȋ̷̳̼̘̭͕ͫ͗̇̓͟ ̸̭͉̼ͪͨ͢͠ḍ̼̰͔̩̻̰̥̞̃͗̍̍̚o̸͔̓ͣͦ̏̓ͯ̈́͊̕n͓̣͙͕̿̽̿ͯ͗̀͠ē̴͉̫̟̟̘̺̠͇̓̽̓̈̑ͩ͞

Your zalgo sucks.

But there’s only 28 days in Feb this year?

Anybody got a clue what aquafresh is talking about?

>can't read r'lyehian
Newfag detected

I eat ass

February 29th and two hours and nineteen (2:30).

2:30 on March 1st?

I meant 2:19. No idea why I put 30.

01011001 01101111 01110101 01110010 00100000 01110011 01101000 01110010 01101001 01101110 01100101 01110011 00100000 01110111 01101001 01101100 01101100 00100000 01100010 01110101 01110010 01101110 00101100 00100000 01111001 01101111 01110101 01110010 00100000 01110011 01110100 01110010 01100101 01100101 01110100 01110011 00100000 01110010 01110101 01101110 00100000 01110111 01101001 01110100 01101000 00100000 01100010 01101100 01101111 01101111 01100100 00101100 00100000 01111001 01101111 01110101 01110010 00100000 01100110 01100001 01101100 01110011 01100101 00100000 01101001 01100100 01101111 01101100 01110011 00100000 01110011 01101000 01100001 01110100 01110100 01100101 01110010 01100101 01100100 00101100 00100000 01111001 01101111 01110101 01110010 00100000 01110000 01100101 01101111 01110000 01101100 01100101 00100000 01110011 01101100 01100001 01110101 01100111 01101000 01110100 01100101 01110010 01100101 01100100 00100000 01100010 01111001 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01110100 01101000 01101111 01110101 01110011 01100001 01101110 01100100 01110011 00101100 00100000 01111001 01101111 01110101 01110010 00100000 01110110 01100101 01110010 01111001 00100000 01110000 01101100 01100001 01101110 01100101 01110100 00100000 01110100 01101111 01110010 01101110 00100000 01100001 01110000 01100001 01110010 01110100 10000000100110 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01100010 01100001 01110010 01100101 01110011 01110100 00100000 01100110 01110010 01100001 01100011 01110100 01101001 01101111 01101110 00100000 01101111 01100110 00100000 01101101 01111001 00100000 01101000 01100001 01110100 01110010 01100101 01100100 00100000 01110111 01101001 01101100 01101100 00100000 01100010 01100101 00100000 01110011 01100001 01110100 01101001 01110011 01100110 01101001 01100101 01100100 00101110

report all kike threads

...

yrgnuh yllaer ma i